Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa 

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń. Do elementów niezgodnych każdy ma prawo żądać dostępu alternatywnego. Niezgodności stwierdzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 75 610 60 62 lub mailowo: kontakt@cbk.gminakg.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. 

W przypadku gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Żądanie zawiera: 

1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem. 

2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo. 

3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem. 

4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy. 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.). 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej:  

Katarzyna Postrach  

tel. 75 610 60 62

kontakt@cbk.gminakg.pl

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich:  

https://bip.brpo.gov.pl/

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, 

• na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Skróty klawiszowe: 

Strona obsługuje następujące skróty klawiszowe: 

TAB – przejście do kolejnego elementu 

SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu 

Ctrl + F – przejście do wyszukiwarki 

ESC – anulowanie operacji 

Powiększenie czcionki dokonuje się za pomocą Ctrl +, a pomniejszenie Ctrl – 

Aplikacje mobilne 

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra nie posiada aplikacji mobilnych. 

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra oraz podległe filie nie zapewniają: 

pomocy tłumacza języka migowego – kontakt osobisty, 

kontaktu z pomocą tłumacza-przewodnika, 

wykorzystania tłumacza języka migowego przez strony internetowe, 

przesyłania faksów,

urządzeń do obsługi osób słabosłyszących.

Ułatwienia dostępu

Facebook
YouTube