Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

CENTRUM BIBLIOTECZNO-KULTURALNE GMINY KAMIENNA GÓRA

Numer identyfikacyjny REGON

00223165650000

Stan w dniu 01.01.2021 r. Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

kontakt@cbk.gminakg.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

a.sczerniak@cbk.gminakg.pl

Telefon kontaktowy

511820733

Data

2021-03-24

Miejscowość

Krzeszów

Lokalizacja siedziby podmiotu Województwo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Powiat

Powiat kamiennogórski

Gmina

Kamienna Góra (gmina wiejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

 1. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Budynek Domu Kultury i Biblioteka w Pisarzowicach posiada środek techniczny w postaci schodołazu, umożliwiający dostanie się na wyższą kondygnacje przy pomocy osoby trzeciej.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url www.cbkkrzeszow.pl
ID a11y-status [ X ] Zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2021-03-24

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Strona internetowa została dostosowana do możliwości czytania tekstu z większą czcionką.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

 a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK

 b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK

 c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK

 d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [ X ] TAK

 e. Przesyłanie faksów [ X ] NIE

 f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE

 g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE

 h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

 1. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

1

 1. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
 1. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] NIE

 1. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

 1. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] TAK

 1. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ] TAK

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego:

162

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

Wprowadzone obostrzenia związane z covid-19- konieczność organizacji zajęć, koncertów,spektaklów online, kino samochodowe

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[ X ] TAK

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu:

2

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

Wprowadzone obostrzenia związane z covid-19- praca zdalna, dostarczanie książek przez pracownika do seniorów w domu

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] NIE

Ułatwienia dostępu

Facebook
YouTube