Inkubator przetwórstwa lokalnego w Pisarzowicach

Opublikowane przez admin w dniu

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Biblioteczno – Kulturalne Gminy Kamienna Góra,  otrzymało dofinansowanie innowacyjnego projektu i we współpracy z gminą, realizuje operację pt.: „Utworzenie Inkubatora przetwórstwa lokalnego w Pisarzowicach poprzez zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń Domu Kultury i adaptację na kuchnię wraz z zapleczem”.

Źródło współfinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,  działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.2 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, 

Cel projektu: Rozwój przedsiębiorczości na terenie wiejskim poprzez utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w gminie Kamienna Góra w miejscowości Pisarzowice

Zakres rzeczowy operacji: Projekt przewiduje inwestycję dotyczącą przebudowy części pomieszczeń Domu Kultury w Pisarzowicach z ich jednoczesną adaptacją na kuchnię z zapleczem, spełniającą wymogi wynikające z przepisów higieniczno-sanitarnych. Powstała kuchnia z zapleczem, po zakończeniu zaplanowanej inwestycji, będzie stanowiła inkubator przetwórstwa koncentrujący się na przetwarzaniu lokalnych produktów rolnych i leśnych, udostępniany zainteresowanym miejscowym rolnikom, producentom i wytwórcom produktów spożywczych, głównie z obszaru LGD Kwiat Lnu.
Zakres robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji obejmie w szczególności: osuszenie ścian pomieszczeń (iniekcje), wykonanie posadzek z warstwami podposadzkowymi, wykonanie ścian działowych, tynkowanie i malowanie pomieszczeń, montaż stolarka wewnętrznej (drzwi wewnętrzne), wykonanie instalacji sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych), wykonanie instalacji elektrycznych, wyposażenie w meble, urządzenia i sprzęty kuchenne. Dla wyżej wymienionego zakresu robót budowlanych Beneficjent opracował wymaganą dokumentację projektową i uzyskał decyzję pozwolenia na budowę nr 53/22 z dnia 11 kwietnia 2023 r., (znak AŚ.6740.292.2022).

Termin realizacji: czerwiec 2024 r.

Szacowane koszty projektu: 
Koszty inwestycji, w szacowanej wysokości 665.399,00 zł brutto, związane są z:
– wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem zezwoleń na budowę obiektu (16.605,00 zł)
– wykonaniem robót budowlanych obejmujących budowę budynku (630.344,00 zł).
– usługą inżyniera kontraktu (zespołu branżystów), nadzorującego realizację inwestycji (18.450,00 zł)

Odbiorcy projektu (użytkownicy obiektu): Odbiorcami produktów i rezultatów przedstawianej operacja będą lokalni przedsiębiorcy, rolnicy (szczególnie rolnicy z terenu LGD oraz skupieni wokół marki zziemi.pl i rozwijanego łańcucha krótki dostaw), podmioty ekonomii społecznej, którym zostanie udostępniony inkubator przetwórstwa wyposażony w urządzenia niezbędne do realizacji przygotowania (przetworzenia) półproduktów, w celu wytworzenia gotowego produktu i skierowania go do sprzedaży. Tworzony inkubator przetwórstwa funkcjonować będzie na zasadzie odpłatnego udostępniania wyżej wymienionym odbiorcom kuchni wraz z zapleczem, spełniającej obowiązujące standardy higieniczno-sanitarne. Działanie ma charakter niekomercyjny, natomiast wszystkie przychody z udostępniania inkubatora przetwórstwa przeznaczone będą na jego utrzymanie oraz rozwój.
Wpłynie to pozytywnie na: 1) jakość życia mieszkańców poprzez racjonalne i zrównoważone wykorzystanie środowiska naturalnego oraz lokalnych zasobów w celu rozwoju gospodarczego regionu, 2) poziom aktywności gospodarczej na terenach wiejskich oraz jej innowacyjność. 

Kategorie: Komunikaty

Ułatwienia dostępu

Facebook
YouTube