Żyj z klimatem w Krzeszowie

Opublikowane przez admin w dniu

REGULAMIN KONKURSU „ŻYJ Z KLIMATEM W KRZESZOWIE ŻYJ Z KLIMATEM W KRZESZOWIE”

§1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „ŻYJ Z KLIMATEM W KRZESZOWIE”
2. Konkurs zorganizuje Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Krzeszowie oraz Centrum Biblioteczno- Kulturalnym w Krzeszowie.
3. Konkurs ma na celu :
– propagowanie postaw proekologicznych,
-wyuczenie dobrych nawyków i postaw środowiskowych, -pobudzenie wrażliwości ekologicznej,
-wspieranie kreatywnego podejścia do ekologii,
-rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej wpływu zmian klimatu na zasoby wody I bioróżnorodność,
-budowanie I pogłębianie wzajemnych relacji,
-nabywanie umiejętności pracy w zespole.

4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i rodzice.
5. Kontrola poprawności przeprowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na organizatorze konkursu.
6. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów. Organizator powiadomi uczestników konkursu drogą elektroniczną lub telefonicznie o zmianach w regulaminie.
7. Informacje o konkursie wraz z regulaminem będą dostępne w siedzibie organizatora oraz na stronie www.szkolawkrzeszowie.edupage.org i stronie CBK w Krzeszowie www.cbkkrzeszow.pl
8 Konkurs realizowany jest w ramach projektu grantowego LGD Kwiat Lnu w Lubawce „ ZIELONY I AKTYWNY KRZESZÓW”

§ 2.ZASADY KONKURSU I UCZESTNICY
1 Konkurs trwa od 05.11.2018 do 30.11.2018
2 Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej oraz rodziców i przeprowadzony w 2 grupach wiekowych:
1) klasy 4-6 SP
2) klasy 7 – 8 Sp oraz III G
3. Do konkursu każdy z uczestników przystępuje indywidualnie.
4. W ramach konkursu dzieci, młodzież przy wsparciu rodziców mają za zadanie opracować wspólne prace plastyczne (format A3) lub pisemne (max 2 strony A 4, czcionką 12 odstęp 1,5 wiersza) na temat :
1) „Co możemy zrobić we własnym domu lub w mojej okolicy? – Jak zazielenić miejsce, w którym mieszkam?” ,
2) „Co zrobić, aby było mniej odpadów?”
5. Uczestnicy konkursu realizują swoje prace konkursowe pod nadzorem wychowawcy bądź nauczycieli Szkoły.
6. Wskazane są zdjęcia dokumentujące realizowane zadanie ( co najmniej 1 zdjęcie)
7. Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikowanie przez organizatora zdjęć tematycznych związanych z wykonywanymi pracami konkursowymi .

§3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Komisja konkursowa powołana przez Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich , w składzie której znajdą się przedstawiciele:
– Szkoły ,
-C B-K ,
– Stowarzyszenia Brama Czadrowska,
– Optymistów Krzeszowskich
dokona oceny zgłoszonych prac konkursowych.
2. Kryteria oceny prac:
1) zgodność tematyczna,
2) estetyka i dokładność wykonania pracy,
3) oryginalność pracy.

3. Przewiduje się w każdej kategorii I-III miejsce oraz wyróżnienia wg uznania jury. Dodatkowo dla wyróżnionych uczestników zostanie zorganizowany wyjazd do Centrum Edukacyjnego HYDROPOLIS we Wrocławiu.

Kategorie: Komunikaty

Ułatwienia dostępu

Facebook
YouTube