Konkurs filmowy „Nakręcone wakacje”

Opublikowane przez admin w dniu

Konkurs filmowy „Nakręcone wakacje”

1. Organizator
Organizatorem Konkursu Filmowego zwanego dalej Konkursem jest Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra z/s w Krzeszowie

2.Cel
Celem konkursu jest:
– dotarcie do autorów filmów amatorskich i niezależnych z Gminy Kamienna Góra i okolic;
– integracja środowiska ludzi aktywnie zainteresowanych szeroko rozumianą działalnością filmową;
– rozwój amatorskiego ruchu filmowego w gminie Kamienna Góra;
– refleksja na temat sposobu w jaki Polacy spędzają dzisiaj wolny czas;
– dobra zabawa.

3.Warunki i zasady uczestnictwa
a) Konkurs ma charakter otwarty. Nie wprowadzamy ograniczeń wiekowych.
b) Autorem filmu może być jedna lub więcej osób.
c) Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (film dokumentalny, fabuła, animacja filmowa, teledysk, reportaż, scenka filmowa itp.)
d) Temat konkursu należy rozumieć w sposób jak najbardziej szeroki. Może to być filmowa relacja z podróży lub opowieść o wakacjach spędzonych w domu, ciekawa wakacyjna scenka uchwycona przez kamerę, fabuła filmowa dotycząca tematu wakacje.
e) Czas projekcji filmów zgłoszonych do konkursu nie powinien przekroczyć 15 minut.
f) W uzasadnionych przypadkach jury może podjąć decyzję o dopuszczeniu do konkursu filmu nieco dłuższego.
g) Filmy muszą być oryginalną pracą uczestnika Konkursu.
h) Filmy oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych – dzieci i młodzież do 15 roku życia, młodzież do 18 roku życia oraz osoby pełnoletnie.
i) Filmy muszą być przekazywane w formacie DVD VIDEO, avi, mpeg, mp4, mov i nagrane na płycie DVD.
j) Płytę należy podpisać imieniem i nazwiskiem wraz z tytułem filmu oraz telefonem kontaktowym.
k) Wszyscy uczestnicy muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik do niniejszego Regulaminu („Formularz Zgłoszeniowy”). W przypadku uczestników niepełnoletnich Formularz Zgłoszeniowy musi zostać podpisany przez prawomocnego opiekuna (opiekunów) uczestnika (tzn. rodziców lub opiekunów prawnych), co stanowić będzie zgodę na udział w konkursie oraz zgodę na postanowienia zawarte w Regulaminie.
l) Prawo do wiążącej i ostatecznej interpretacji zapisów Regulaminu przysługuje Organizatorowi lub Komisji Konkursowej.

4. Termin i warunki dostarczania prac
a) Termin przyjmowania prac mija 30 września 2016 roku o godzinie 16.00 (decyduje data dostarczenia prac).
b) Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
c) Filmy nagrane na płycie DVD oraz „Formularz Zgłoszeniowy” należy dostarczyć na adres:
Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra, ul. Kalwaria 1, 58-405 Krzeszów
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pracy, które nastąpiły z przyczyn od niego niezależnych.
e) Nadesłanych na Konkurs płyt DVD Organizator nie zwraca.
f) Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833, z późń. zm.). Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród oraz działań promocyjnych związanych z Konkursem. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie ww. danych.

5. Prawa autorskie
a) Zgłoszona praca konkursowa winna być wynikiem pracy twórczej i nie naruszać autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.
b) Prawa autorskie do pracy złożonej w konkursie nie mogą być niczym ograniczone.
c) Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej lub wyróżnionej oraz do wszystkich prac zgłoszonych na Konkurs pozostają przy autorze/autorach z zastrzeżeniem, iż Organizator posiadać będzie prawo do publikacji i odtwarzania prac w ramach działań promocyjnych związanych z Konkursem oraz podczas finału Konkursu.
d) Twórcy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania zrealizowanych przez nich filmów w ramach działań promocyjnych związanych z Konkursem oraz podczas Finału Konkursu.

6. Zasady przyznawania nagród
a) O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator.
b) Prace konkursowe nie spełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.
c) W konkursie nie zostaną ocenione prace, w których podano niekompletne lub nieprawdziwe dane, lub wpłynęły do Organizatora po terminie.
d) Złożenie pracy konkursowej w terminie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
e) Organizator wyłoni 3 zwycięzców Konkursu w każdej kategorii wiekowej, którym przyzna nagrody rzeczowe. Ze względu na wartość nagród będą one zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
f) Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych wyróżnień lub/i przyznania nagród specjalnych; a także (w uzasadnionych przypadkach) do odstąpienia od przyznania nagród.
g) Zwycięzcy i laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród i wyróżnień telefonicznie oraz drogą elektroniczną.
h) Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w październiku 2016 roku w Kinie za Rogiem,gdzie nastąpi prezentacja najciekawszych prac.
i) Nazwiska laureatów Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra oraz innych mediach.
j) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

Dodatkowych informacji udziela Dorota Kózka-Burchardt – kzrkrzeszow@gmail.com, tel. 75 610 60 15, poniedziałek-piątek o godz. 10.00 – 16.00.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

cbk0008

Kategorie: Komunikaty

Ułatwienia dostępu

Facebook
YouTube